Nå er vi kommet ca halvveis i planlagt prosjekt med å legge nytt takdekke på blokkene.

og under er en oppsummering så langt ( informasjon er også distribuert i postkassene til alle blokkleiligheter).

 

Prosjektorganisasjon

Byggherre: Borettslaget Skredbakka v/ styret

Byggeherrens representant: Bate Boligbyggelag v/Cecilie Wigestrand Tuen

HMS koordinator: Bate Boligbyggelag v/ Morten Myhre

Totalentreprenør: Protan Bygg og Tak AS

Prosjektleder: Protan Bygg og Tak AS v/ Lars Nicolaisen

Fremdrift

Arbeidene med taktekking er godt i gang. Vi ligger pr. i dag ca. 1 uke bak den opprinnelige planen. Dette er hovedsakelig på grunn av ekstraarbeider med fallkiler, som utføres ettersom eksisterende fall ikke var tilstrekkelig. Komplett ferdigstillelse er estimert til slutten av november.

 

Blokk nr

Oppstartsmåned

Blokk 1: Skredbakka 21-25

Fullført med enkelte blikkarbeider

Blokk 2: Skredbakka 11-15

Fullført med enkelte blikkarbeider

Blokk 3: Skredbakka 1-7

70% ferdistilt

Blokk 4: Skredbakkatunet 2-4

Oktober

Blokk 5: Skredbakkatunet 6-8

Oktober

Riggområder

Protan bygg og Tak benytter vaktmesterrom til spiserom. I tillegg har de fått tillatelse fra styret i borettslaget til å benytte gjesteparkeringsplasser ovenfor blokk 1. Vi har bedt Protan om å sette opp sperrebånd rundt riggområde slik at vi unngår at biler blir parkert her og eventuelle skader på biler oppstår.

Utbedring av lekkasjeskader i leiligheter

Etter hvert som blokkene ferdigstilles vil arbeidet med utbedring av skader fra lekkasjer fra tak starte opp. Styret oversender liste med mottatte henvendelser om skader til Bate, som igjen sørger for å iverksette tiltak for utbedring.

 

For henvendelser vedrørende prosjektet vennligst ta kontakt med undertegnede.

 

Med vennlig hilsen

Bate boligbyggelag

Cecilie Wigestrand Tuen

Byggherrens representant, Teknisk avdeling

 

Telefon sentralbord: 51 84 95 00

Mobil: 918 66 907

E-post: cwt@bate.no